Ngày 25/10/2019, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc triển khai phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn TP.

Kế hoạch đặt ra 5 mục tiêu, cụ thể:

100% đơn vị, cơ quan, tổ chức và đoàn thể trực thuộc UBND TP. Hà Nội không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; từ tháng 11/2019, hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy.

Sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: P.P)

Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; từ năm 2020, không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, sản xuất, kinh doanh dịch vụ;

Tăng cường thu gom, tái chế chất thải từ hoạt động sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy;

Giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa trên địa bàn TP;

Phấn đấu đến 31/12/2020, hạn chế tối đa cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, TP yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đối với công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Nhiệm vụ này cần được tăng cường và duy trì thường xuyên, liên tục.

Theo Châu Long/tapchimoitruong.vn