Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

Mục tiêu của Nghị định nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng và đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế, uy tín, khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế.

Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực chế biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Dự thảo đã quy định danh mục công nghệ được ưu tiên đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ như:

1- Công nghệ sơ chế bảo quản hạt nông sản (lúa, ngô, đậu, lạc, cà phê, điều…), rau củ quả và thủy sản;

2- Công nghệ chế biến tinh, chế biến sâu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ở quy mô công nghiệp;

3- Công nghệ chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp;

4- Công nghệ chế biến sản phẩm truyền thống, sản phẩm chủ lực địa phương, quy mô tập trung.

Danh mục đối tượng ứng dụng được ưu tiên đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ gồm:

1- Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản thuộc các nhóm mặt hàng sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm ưu tiên, sản phẩm quốc gia;

2- Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản có dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ tại các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu, khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo với quy mô sản xuất công nghiệp;

3- Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản có dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ được phát triển từ các công nghệ làng nghề truyền thống ở quy mô công nghiệp;

4- Doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản có dự án đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ cao ở quy mô công nghiệp lớn, hiện đại.

5- Cơ sở sản xuất, chế biến tận thu phế phụ phẩm (nông, lâm, thủy sản) có dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ đa dạng hóa sản phẩm.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ như: chính sách về khoa học và công nghệ, chính sách về thuế, chính sách về đất đai và hạ tầng, chính sách về tài chính, nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ…

Dự thảo Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm:

– Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật và có dự án đầu tư áp dụng, chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiên môi trường.

– Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh Xuân

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/khuyen-khich-chuyen-doi-cong-nghe-moi-cong-nghe-sach-than-thien-moi-truong-76393.htm