Giảm tác động lên môi trường bắt đầu bằng việc đo lường tác động thực sự của chúng ta đối với nó. Một tiêu chuẩn chính trong bộ ISO để đánh giá và xác minh thông tin môi trường vừa được cập nhật.

Các tổ chức ngày càng tham khảo nhiều thông tin về môi trường để giúp đưa ra quyết định và đáp ứng các quy định của quốc gia. Tuy nhiên, để có thể sử dụng thông tin này, nó phải đáng tin cậy và đã được xác thực.

ISO 14065, Các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với các cơ quan xác nhận và xác minh thông tin môi trường, quy định các nguyên tắc và yêu cầu áp dụng cho các cơ quan thực hiện xác nhận và xác minh các tuyên bố thông tin môi trường.

Ban đầu chủ yếu tập trung vào phát thải khí nhà kính, tiêu chuẩn này vừa được cập nhật và cải tiến bao gồm tất cả loại thông tin môi trường, tuyên bố liên quan đến khí nhà kính, dấu chân carbon và nước, tuyên bố về dán nhãn môi trường, báo cáo tính bền vững và thông tin liên quan đến trái phiếu xanh và các công cụ tài chính khác.

Tiêu chuẩn này là một ứng dụng công nghiệp của ISO/IEC 17029, Đánh giá sự phù hợp – Các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với các cơ quan xác nhận và đánh giá, đồng thời cung cấp cho chủ sở hữu chương trình, cơ quan quản lý và cơ quan công nhận cơ sở để đánh giá và công nhận năng lực của các cơ quan xác nhận và thẩm định.

ISO 14065 đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan đảm nhiệm việc hợp chuẩn hoặc kiểm định có sử dụng ISO 14064 hoặc các thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn khác có liên quan.

Các mục tiêu của ISO 14065 bao gồm: Xây dựng các biện pháp theo thể chế trung lập, linh hoạt áp dụng tự nguyện hoặc các hệ thống quy phạm GHG; Thúc đẩy và hài hòa hóa sự thực hành tốt; Hỗ trợ tính toàn vẹn về mặt môi trường của các xác nhận GHG; Trợ giúp các tổ chức nắm bắt được các cơ hội cũng như nguy cơ liên quan đến GHG; Hỗ trợ xây dựng thị trường và các chương trình GHG

ISO 14065 được xây dựng bởi nhóm làm việc gồm 70 chuyên gia quốc tế đến từ 30 quốc gia và một số tổ chức liên lạc, bao gồm cả Diễn đàn Công nhận Quốc tế. Thêm vào đó, Hiệp định khung của Liên hiệp quốc về thay đổi khí hậu (UNFCCC) được tuân thủ. Nhóm làm việc đã kết nối ý kiến của giới chuyên môn từ Ủy ban đánh giá sự phù hợp của ISO (CASCO) và Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 207, Quản lý môi trường.

Tổng thư ký ISO – Alan Bryden chia sẻ, các đại biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2007 tại Davos đã nhất trí rằng thay đổi khí hậu gây ra những nguy cơ lớn cho nền kinh tế thế giới. ISO 14064 và ISO 14065 là những ví dụ tiêu biểu về nỗ lực không ngừng nghỉ của ISO trong việc xây dựng và thúc đẩy các biện pháp thiết thực góp phần vào sự phát triển bền vững của hành tinh.

Hà My
http://vietq.vn/iso-14065–tieu-chuan-danh-gia-va-xac-minh-thong-tin-moi-truong-d181328.html