TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 – 7% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4% trên toàn thành phố.

UBND TP Hà Nội mới đây đã bàn hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND Thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 – 7% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4 % trên toàn thành phố.

Đạt chỉ tiêu 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm lượng.

Đạt 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 80% các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề được tiếp cận áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đạt chỉ tiêu 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.


Ảnh minh họa.

Đạt 330 cơ sở công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và mỗi năm có ít nhất 2 đến 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp quốc gia.

Cũng theo nội dung chương trình được ban hành, Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả theo giai đoạn và hằng năm.

Thực hiện tổng kiểm toán năng lực đánh giá hiệu quả năng lượng triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hướng dẫn sử dụng các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến, xây dựng các bộ công cụ tính toán phân tích dự báo tự động, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố.

Thúc đẩy ưu tiên phát triển hợp lý công nghệ năng lượng sạch nâng cao tỉ trọng sử dụng năng lượng tái tạo; nghiên cứu định hướng lắp đặt, cải tiến và chuyển đổi thay thế dần các phương tiện thiết bị, linh kiện máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch năng lượng mặt trời cho các công trình công cộng, toa nhà.

Thực hiện thống kê năng lượng, quản lý cập nhật dữ liệu về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dữ liệu theo nhóm ngành nghề về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra giám sát đôn đốc và đánh giá kết quả tuân thủ pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với tổ chức cá nhân có liên quan.

Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, đẩy mạnh phong trào hộ gia đình tiết kiệm, thực hiện các giải pháp tiết kiệm lượt giới thiệu các ứng dụng công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất chế tạo và năng lượng mới.

Kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến là 130 tỷ đồng. Để thực hiện, Ban chủ nhiệm chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TP Hà Nội, Sở Công thương và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được quy định chi tiết tại quyết định 3700/QĐ-UBND.

Xuân Hinh
https://petrotimes.vn/ha-noi-phan-dau-dat-muc-tiet-kiem-nang-luong-tu-5-7-577656.html