Theo Bộ Tài chính, từ ngày 11/5 các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/thương hiệu để quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC​ hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/05/2018.Theo đó, Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/thương hiệu để quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và được hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/chuyên đề tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/thương hiệu để quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tối đa 70% các khoản chi phí: Tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ tối đa 12 triệu/1 đơn vị tham gia tổ chức hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ trong nước; Hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/đơn vị tham gia tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài.

Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài khi đoàn chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ có tối thiểu 07 doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ tối đa 28 triệu/1 đơn vị tham gia giao dịch, xúc tiến đầu tư tại khu vực châu Á, 42 triệu/đơn vị tham gia giao dịch tại khu vực châu Âu, châu Phi, châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á…

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ Công Thương về hoạt động công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Với việc hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, Bộ Tài chính hướng dẫn, mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các nội dung: chi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; chi giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam; hỗ trợ mua trang thiết bị thử nghiệm chính cho các phòng thử nghiệm để nâng cao năng lực các Trung tâm phát triển công nghệ hỗ trợ theo đề án do Bộ Công Thương phê duyệt.

Mức hỗ trợ tối đa 70% áp dụng cho các nội dung: chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước; chi hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Mức hỗ trợ tối đa 50% được áp dụng cho các nội dung gồm: hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm; thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực…

Cùng với đó, Thông tư 29 còn quy định mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng trong việc xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm; mức chi quản lý chương trình đề án công nghiệp hỗ trợ; mức chi chung hoạt động công nghiệp hỗ trợ; mức chi hoạt động công nghiệp hỗ trợ ở địa phương.

Theo Kinh tế Đô thị