Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg , Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Bộ TN&MT đã ban hành văn bản số 6352/BTNMT-CNTT đề nghị các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các Sở TN&MT đẩy nhanh việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Cụ thể, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, TP đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

Một là, cập nhật thường xuyên, kịp thời danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất lên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Đối với 21 tỉnh, TP chưa thực hiện cập nhật và công khai các Giấy xác nhận đã cấp, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc theo hướng dẫn tại Văn bản 4418/BTNMT-CNTT, hoàn thành trong tháng 11/2018.

Hai là, chỉ đạo Sở TN&MT và các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ để tiếp nhận hệ thống Một cửa quốc gia triển khai tại địa phương, giải quyết các hồ sơ thuộc thẩm quyền được thực hiện theo Cơ chế Một cửa quốc gia cho các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy xác nhận khi hệ thống vận hành chính thức. Đối với các hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích phải được cập nhật và công khai đầy đủ thông tin Giấy xác nhận theo hướng dẫn tại Văn bản số 4418/BTNMT-CNTT của Bộ TN&MT.

Bộ TN&MT giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị đầu mối để phối hợp triển khai các công việc trên tại địa phương. Thông tin chi tiết như sau:

+ Liên hệ để cập nhật và công khai Giấy xác nhận: Ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0978336989, email: ntanh [email protected];

+ Liên hệ để triển khai hệ thống Một cửa Quốc gia/Một cửa ASEAN ngành tài nguyên và môi trường: ông Đinh Hải Dương, số điện thoại: 0984585282, email: dhduong [email protected]:

+ Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: số điện thoại (024) 37.548.925, email: dvctt@monre. gov.vn.

Theo Thu Hà/tapchimoitruong.vn