Bộ tiêu chuẩn về Bao bì, môi trường và các báo cáo bổ sung đưa ra trình tự thực hiện để đạt được mục đích là giảm tác động đến môi trường; hỗ trợ sự đổi mới sản phẩm, bao bì và chuỗi cung ứng; tránh những hạn chế quá mức đối với việc sử dụng bao bì; ngăn ngừa các rào cản và hạn chế trong thương mại.

Bao bì đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp, lĩnh vực và chuỗi cung ứng. Bao bì phù hợp là rất cần thiết để ngăn ngừa sự thất thoát hàng hóa và giảm tác động đến môi trường. Sử dụng bao bì hiệu quả góp phần tích cực để đạt được một xã hội bền vững. Trong đó, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng trong bảo vệ hàng hóa, an toàn, bốc xếp và thông tin; Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường; Tiết kiệm chi phí trong phân phối và buôn bán hàng hóa.

Đánh giá bao bì về mặt môi trường có thể bao gồm hệ thống sản xuất và phân phối, sự lãng phí vật liệu bao bì và hàng hóa, hệ thống thu gom có liên quan, cũng như hoạt động thu hồi hoặc thải bỏ.

Bộ tiêu chuẩn về Bao bì và môi trường (TCVN 12254:2018, TCVN 12255:2018, TCVN 12256:2018, TCVN 12257:2018, TCVN 12258:2018, TCVN 12259:2018) và các báo cáo bổ sung đưa ra các trình tự thực hiện để đạt được mục đích là giảm tác động đến môi trường; hỗ trợ sự đổi mới sản phẩm, bao bì và chuỗi cung ứng; tránh những hạn chế quá mức đối với việc sử dụng bao bì; ngăn ngừa các rào cản và hạn chế trong thương mại.


Ảnh minh họa.

Bao bì được thiết kế để cung cấp một số chức năng cho người sử dụng và nhà sản xuất như: chứa đựng, bảo vệ, thông tin, tiện lợi, đơn vị hóa, bốc xếp, phân phối hoặc trình bày hàng hóa. Vai trò chính của bao bì là ngăn ngừa hư hại hoặc thất thoát hàng hóa.

Các tiêu chuẩn này sẽ giúp xác định cách thức lựa chọn bao bì tối ưu và cần thay đổi bao bì để đảm bảo tái sử dụng hoặc thu hồi sau khi sử dụng.

Việc chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này có thể được thực hiện bởi bên thứ nhất (nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp), bên thứ hai (người sử dụng hoặc người mua), hoặc bởi sự hỗ trợ của bên thứ ba (cơ quan độc lập).

Những đòi hỏi công khai về thuộc tính môi trường của bao bì có thể được giải quyết theo các phương pháp khác nhau. Một vài phương pháp trong số đó là các khía cạnh kỹ thuật về việc tái sử dụng hoặc thu hồi, các phương pháp khác có liên quan đến sự tiếp cận của dân cư đối với hệ thống tái sử dụng hoặc hệ thống thu hồi hoặc lượng bao bì có trên thị trường để thu hồi. Bộ tiêu chuẩn này đề cập đến các khía cạnh kỹ thuật của bao bì nhưng không đề cập đến các yêu cầu trong TCVN ISO 14021 (ISO 14021), hỗ trợ công bố hoặc ghi nhãn.

Ngoài ra, để tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu chất thải, phải tối ưu toàn bộ hệ thống mà trong đó có đóng bao bì. Điều này bao gồm việc ngăn ngừa cũng như tái sử dụng và tái chế bao bì đã sử dụng. Tái chế hữu cơ thông qua quá trình tạo compost hiếu khí công nghiệp hoặc phân hủy kỵ khí kết hợp với tạo compost là một lựa chọn để giảm nhu cầu thải bỏ bao bì đã sử dụng khi làm tăng các lựa chọn cho việc tái chế chúng. Bộ tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cần phải đáp ứng để có thể thu hồi bao bì thông qua tái chế hữu cơ.

An Hạ
http://vietq.vn/bao-ve-moi-truong-voi-bo-tieu-chuan-ve-bao-bi-va-moi-truong-d184847.html